Sherlock: transforming the Tube

It was great to see the return of BBC’s Sherlock with series three’s opening episode The Empty Hearse (spoiler alert). Others have already commented that there were inconsistencies in scenes that took place in the Tube (London Underground), some of which are particularly obvious because of the division of the Tube network into sub-surface lines and deep-level lines with different rolling stock used on each line. A few of the more obvious things I noticed:

Not the District line

St James's Park security footage

The supposed security footage of a train running on the District line between Westminster and St James’s Park actually shows a deep-level tube station and train, either a 1996 Stock (Jubilee line) or 1995 Stock (Northern line). In real life, St James’s Park station is only served by sub-surface lines (District line and Circle line) running D Stock and S Stock trains.

Bigger on the inside

London Underground 1967 Stock

When Sherlock and Watson find the missing train car sitting in a disused tunnel, it’s now mysteriously transformed into a 1967 Stock train (formerly used on the Victoria line). When they enter the train, however, our protagonists find themselves inside a sub-surface D Stock train (District line). It’s bigger on the inside! (Is it a coincidence that co-creators Steven Moffat and Mark Gatiss also work on Doctor Who?) But at last the train shown is consistent with the plot.

London Underground D Stock

I’m sure there were good logistical reasons for all the swaps – it’s likely that the producers used whatever footage and sets were available rather than incurring the expense of building new ones just for consistency.

A distant sadness

In addition to All Along the Watchtower and Battlestar Sonatica, another one of my favourite tracks from the Battlestar Galactica: Season Three soundtrack is the haunting piece A Distant Sadness, as heard at the start of Occupation. The lyrics are in Armenian and have multiple levels of meaning, according to composer Bear McCreary – I’ll have to take his word on that. The CD booklet only provides the lyrics in Armenian script with an English translation, so I thought I’d try my hand at romanising the lyrics according to ISO 9985.

A Distant Sadness
Music & lyrics: Bear McCreary
Vocals: Raya Yarbrough

Հեռու եւ ծանօթ տխրություն մը մեզ կը կանչէ
Heṙow ew çanòt’ txrowt’yown më mez kë kančē

Քամիով բերուած՝ այրուող աւազի նման
K’amiov berowaç, ayrowoġ awazi nman

Եղբայրներ եւ Քոյրեր՝ որ հեռւում էք՝ դուք կը տոկաք
Eġbayrnr ew Koyrer, or heṙwowm ēk’ dowk kë tokak

Անելանելի վիծակի մէջ՝ մեր իսկ հողին վրայ։
Anelaneli viçaki mēǰ, mer isk hoġin vray.

Յիշողութիւն մը փորագրուած հոգու եւ մորթի մէջ
Yišoġowt’in më p’oragrowaç hogow ew mort’i mēǰ

Կը թողնէ սպի մը որ երբեք չի բուժուիր
Kë t’oġnē spi më or erbek’ či bowžowir

Մեր ընտանիքը ամուր է՝ բայց ցիրուցան
Mer ëntanik’ë amowr ē, bayc’ c’irowc’an

Աստղերու եւ դաշտերու տարածութեան մէջ։
Astġerow ew dašterow taraçowt’ean mēǰ.

Մենք ձեզ չի պիտի լքենք
Menk’ jez či piti lk’enk’

Մենք ձեզ չի պիտի մոռնանք
Menk’ jez či piti moṙnank’

Մենք ձեզ համար պիտի վերադառնանք։
Menk’ jez hamar piti veradaṙnank’.

(Note: I’ve probably wrongly transcribed and/or transliterated a few characters, given my unfamiliarity with Armenian, but my romanisation does seem consistent with Raya Yarbrough’s vocals).